Nabídka služeb a spolupráce CTT pro vědce

Služby pro vědce

CTT nabízí své služby a spolupráci kterémukoliv pracovníkovi a studentům se zajímavým a inovativním nápadem nebo zájmem o poskytování odborných služeb včetně provádění klinického hodnocení.

Centrum transferu technologií NUDZ pomáhá vědcům, lékařům a dalším aktivním akademickým pracovníkům a odborníkům při zavádění kvalitních a inovativních výsledků jejich činnosti do praxe. CTT NUDZ poskytuje své služby kterémukoliv zaměstnanci se zajímavým inovativním nápadem nebo zájmem o poskytování odborných služeb podnikům a výzkumným organizacím.

S vědci – autory a původci – se kterými se společně rozhodneme spolupracovat a dále jejich myšlenky rozvíjet, sepisujeme smlouvu ve které, krom jiného, jasně uvádíme výši odměny – podílu – na budoucích výnosech z úspěšného komerčního využití.

Povinná nabídka vynálezu

V souladu se zákonnými požadavky je každý nový vynález po zajištění ochranyy duševního vlastnictví a schválení Radou pro komercializaci nabídnut zájemcům o využití a spolupráci.

Všichni zaměstnanci každé veřejné organizace mají zákonnou povinnost neprodleně nabídnout svému zaměstnavateli vynález, zlepšovací návrh, užitný či průmyslový vzor, počítačový program, který vznikl v rámci či v návaznosti na pracovní činnosti vykonávané pro takového zaměstnavatele.

Zaměstnanci Národního ústavu duševního zdraví mají povinnost tak učinit prostřednictvím Centra transferu technologií NUDZ a to prostřednictvím formulářů, které naleznete níže a také v části Dokumenty ke stažení.

Evaluace výsledku výzkumu

Nápady a výsledky jsou objektivně a nestranně vyhodnocovány z hlediska vědecké inovativnosti i praktického uplatnění a komerčního potenciálu. Při evaluaci využíváme našich bohatých zkušeností, konzultací s domácími a zahraničními experty na transfer technologií, ale využíváme i standardizované výpočetní přístupy.

Kombinací jednotlivých pohledů získáme kritické a objektivní zhodnocení, které umožňuje si i hned na začátku projektu při zrodu nápadu“ udělat představu o možném dalším směřovaní projektů a výzkumu.

Většina vědců a výzkumníků pracuje velmi dobře s informačními zdroji v rámci jejich odbornosti – s vědeckými databázemi a publikacemi, bedlivě sledují a vyhodnocují aktivity předních výzkumníků v rámci své odbornosti v odborném tisku, na konferencích i v rámci osobních vazeb a akademické spolupráce.

CTT NUDZ přináší další, v běžné akademické praxi méně obvyklé, informační zdroje a vnáší nové úhly pohledu na tutéž vědeckou či praktickou oblast výzkumu a vývoje a tedy, mimo jiné, vyhledává a vyhodnocuje:

Aktuální stav techniky z patentové a nepatentové literatury

 • Jak si stojí hodnocený výsledek výzkumu ve srovnání s požívanými a nově přicházejícími technologiemi?
 • Je skutečně nový?
 • Přináší skutečně lepší řešení?

Aktuální tržní a obchodní informace

 • Kolik existuje firem, které se touto oblastí techniky zabývají?
 • Jaké mají obchodní výsledky?
 • Kam směřují tyto firmy své investice?
 • Jedná se o nový, nasycený či rostoucí trh?
 • Jaké jsou alternativy?
 • O kolik je nové řešení lepší?
 • Kdo bude chtít Vaši technologii zavést do praxe a nabízet na trhu?
 • Jaké tendence předpokládají firmy a experti v dané oblasti?
 • Je trh na nové řešení připraven?

Velikost řešeného problému – epidemiologie

 • Kolik případů, které nová technologie řeší, se vyskytuje v rámci ČR? A Evropy?
 • A světa? Kde je nejvyšší výskyt?
 • Roste počet případů či klesá?
 • Co četnost ovlivňuje?

Připravenost technologie k použití v praxi

 • Jaké konkrétní kroky je třeba ještě provést, než se dostane nové řešení k zákazníkům či pacientům?
 • Jak jsou tyto kroky časově a finančně náročné?
 • Jaká jsou rizika z hlediska bezpečnosti, a účinnosti?
 • Vyžaduje nová technologie zásadní nové znalosti či dovednosti, aby ji lékaři či podniky mohli používat?
 • Kolik kroků je třeba zajistit z „akademických zdrojů“, aby si technologie našla svého seriózního zájemce?

Ochrana duševního vlastnictví

CTT zajišťuje přípravu, zpracování, vyjednávání zajištění ochrany duševního vlastnictví a vybudování dostatečně pevné průmyslově-právní a autorskoprávní pozice pro další komercializační strategii či realizaci projektů a business development.

Centrum transferu technologií NUDZ zajišťuje přípravu, zpracování, vyjednávání právního zajištění vynálezů, technologií, výsledků spolupráce s podniky na vyžádání všem výzkumným týmům a pracovištím i jednotlivým zaměstnancům.

Centrum transferu technologií NUDZ ve spolupráci s vhodným patentovým zástupcem sestavuje patentové přihlášky a obdobné přihlášky k zajištění právní ochrany nových technologií a v zemích a regionech podle individuálně sestavené patentoprávní strategie.

Komercializace

Jednotlivé strategie komercializace jsou připravovány individuálně pro konkrétní projekt. Přičemž je kladen důraz na získání objektivní a kvalitní zpětné vazby od zkušených a namotivovaných externích odborníky s úspěšnými zkušenosti v oblasti transferu technologií v Life Science.

Centrum transferu technologií NUDZ má vybudovaný systém efektivního přenášení výsledků výzkumu do praxe, který na základě získaných zkušeností z průběhu řešení již běžících projektů komercializace i dobré praxe ze zahraničních špičkových pracovišť, stále vylepšuje. Pro každý konkrétní případ se jednotlivé cesty a způsoby komercializace přizpůsobují, základní schéma a jádro postupu však zůstává.

Zavedli jsme jednoduchý finančně nenáročný model velmi rychlé komercializace – orientující se na časnou komunikaci s potenciálními zájemci, umožňující vhodně upravit technologii poptávce potenciálních zákazníků nebo ji bez větších nákladů předat zahraničním partnerům s ponecháním pouze menšinové části odměny, nebo rychlé ukončení aktivity, čímž zabráníme plýtvání finančními zdroji i časem lidí – jak výzkumníků, tak členů týmu Centra transferu technologií NUDZ.

Pro základní představu prochází každá technologie většinou těmito fázemi a rozhodujícími body:

1
Nabídka vynálezu
Získáme Nabídku vynálezu – spolu s původci sestavujeme co nejpřesnější představu o vynálezu, jeho možných použitích, omezeních a vlastnostech.
1
2
Zhodnocení
Provedeme nebo pořídíme expertní zhodnocení potenciálu technologie z hlediska možností praktického uplatnění a tržních příležitostí, následuje povinné rozhodnutí: přijetí/odmítnutí technologie ke komercializaci.
2
3
Strategie
Sestavíme strategie a plány komercializace, společně stanovíme kontrolní body, klíčové aktivity a kritéria úspěchu jednotlivých následujících fází.
3
4
Přihláška vynálezu
Připravíme a podáme první přihlášku vynálezu, občas tak činíme až později, nebo později přihlášku upravujeme, nahrazujeme lepší, zkrátka tak, aby výsledná nabídka potenciálnímu zájemci byla co nejsilnější.
4
5
Proof of concept
Provádíme vhodné kroky zvyšující hodnotu vynálezu pro budoucího zájemce a prověřujeme užitné vlastnosti technologie, pořizujeme a vylepšujeme prototypy (tzv. Proof of Concept), přizpůsobujeme technologii zvyklostem a potřebám trhu. Často také zajišťujeme financování této značně rizikové fáze.
5
6
Zájemce
Aktivně nabízíme a hledáme vhodného zájemce.
6
7
Licence
Sjednáváme podmínky licence s nalezeným zájemcem, aby byly oboustranně výhodné.
7
8
Testování
Licenční partner technologii registruje, oficiálně testuje, aby ji mohl uvést na trh, my poskytujeme vhodnou podporu a konzultace.
8
9
Peníze z licence
Po uvedení na trh hlídáme dodržování licenční smlouvy, přijímáme peníze z licence a distribuujeme mezi původce smluvně dané podíly.
9

Sjednáváme podmínky licence s nalezeným zájemcem, aby byly oboustranně výhodné.

Business development

Sledujeme nejnovější světové trendy a produkty v oblasti Mental Health a Life Science, analyzujeme tržní příležitosti a spolu s výzkumníky NUDZ navrhujeme vývoj produktů a služeb zcela originálních a konkurenceschopných v globálním měřítku. Pro tyto nové produkty a služby pomáháme identifikovat a navazovat strategická partnerství subjektů z aplikační sféry.

Projektová spolupráce a financování

CTT pomáhá nalézat vhodné zdroje financování prakticky aplikovatelným projektům na základě individuálních potřeb a představ výzkumníků. Máme mimořádně úspěšné zkušenosti s využíváním národních, evropských a nadnárodních dotačních titulů, včetně spolupráce s privátními investičními skupinami a donátory vědy.

Právní služby

Vědcům poskytujeme základní právní servis a orientaci v otázkách ochrany duševního vlastnictví, procesů s patentovou aplikací u Úřadu pro průmyslové vlastnictví, EPO, EUIPO, WIPO a dalších patentových autorit. Dále se věnujeme právní problematice související se zakládáním spin-off společností ve veřejném / akademickém prostředí, řešení soudních sporů v oblasti ochrany IP a dalším souvisejícím právním tématům. U složitějších případů spolupracujeme s předními českými a zahraničními odborníky na patentové / autorské právo a související problematiku.

Máte zájem o technologie vyvíjené v Národním ústavu duševního zdraví?