Centrum transferu technologií NUDZ

vzniklo v roce 2017 v nově budovaném Národním ústavu duševního zdraví. Jeho hlavním cílem je akcelerace přenosu znalostí a VaV výsledků vznikajících v NUDZ do aplikační sféry. To je realizováno např. zajištěním vhodné ochrany duševního vlastnictví, volbou vhodné obchodní strategie – prodeje licencí k patentu či založením spin-off firmy. Centrum transferu technologií NUDZ v této oblasti poskytuje výzkumníkům expertní právní a komercializační pomoc, např. vyhledání vhodného investora či obchodního partnera se zájmem o licenci k technologii, vyjednání licenčních podmínek apod.

Centrum transferu technologií NUDZ se též aktivně stará o ochranu nových znalostí a řešení prostřednictvím formální ochrany výsledků výzkumu a vývoje. Typicky se tak děje formou patentů, užitných vzorů nebo utajovaného know-how. V této oblasti poskytuje jak administrativní i právní podporu a provádí i patentové rešerše.

Centrum transferu technologií je rovněž kontaktním místem pro firmy, které hledají výzkumného partnera a chtějí realizovat smluvní výzkum. Výzkumníkům pak pomáhá sestavit a sjednat vhodné podmínky smluvního výzkumu s komerčními partnery. Vzhledem k rozsáhlé síti kontaktů může Centrum transferu technologií NUDZ také výzkumníkům pomoci zprostředkovat spolupráci s konkrétními firmami, pro které je daná oblast výzkumu zajímavá.

Centrum transferu technologií NUDZ se také zabývá zajištěním financování kolaborativního výzkumu.

Play Video

jaké jsou naše cíle

1 

Akcelerace přenosu poznatků a VaV výsledků do aplikační sféry

2 

Ochrana
duševního vlastnictví

3 

Komercializace
VaV výstupů

Zaměření výzkumných programů NUDZ

Centrum transferu technologií NUDZ svým odborným zaměřením následuje Výzkumné programy v Národním ústavu duševního zdraví, jejichž pracovníkům poskytuje své odborné služby.

VP1 Experimentální neurobiologie

Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch

Přehled pracovních skupin

 • Příprava nových léčiv
 • Biomarkery a animální modely Alzheimerovy demence
 • Experimentální neurobiologie
 • Animální modely neurovývojových a psychiatrických poruch
 • Neurobiologie psychedelik, drog a závislostí
 • Neurochemická analýza a snímání
 • Neurobiologie spánku, paměti a kognice

VP2 Sociální psychiatrie

Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch (SPIMPE)

Přehled pracovních skupin

 • Psychiatrická epidemiologie
 • Výzkum služeb péče o duševní zdraví
 • Prevence a výzkum stigmatizace
 • Prevence a výzkum sebevražd
 • Výzkum duševního zdraví u dětí a adolescentů

VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku

Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku

Přehled pracovních skupin

 • Nové technologie v psychiatrii
 • Neuronálni koreláty duševních poruch
 • Modelování mozku
 • Vývojová a sociální percepce
 • Emoce a fobie vyvolané zvířaty
 • Analýza biomedicínských dat
 • Evoluční sexuologie a psychopatologie
 • Neurofyziologie kognitivních funkcí
 • Obraz, mysl a mozek
 • Stimulační metody
 • Neurokognice
 • Kognitivní a sociální neurovědy
 • Provoz magnetické rezonance
 • Pokročilé techniky magnetické rezonance
 • Virtuální realita v neurovědách
 • Program pro poruchy nálady

VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí

Center for Epidemiological and Clinical Research of Addictions (EPCLIRA)

Přehled pracovních skupin

 • Epidemiologický výzkum
 • Výzkum psychiatrické komorbidity
 • Výzkum léčby závislostí
 • Psychometrické studie

VP5 Spánková medicína a chronobiologie

Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění (SDACRIND)

Přehled pracovních skupin

 • Poruchy spánku a bdění
 • Kvantitativní elektrofyziologie spánku a bdění
 • Cirkadiánní fyziologie a chronoterapie

VP6 Elektrofyziologie mozku

Aplikovaná elektrofyziologie mozku (ABEP)

Přehled pracovních skupin

 • Translační neurofyziologie
 • Elektrofyziologické terapeutické prediktory
 • Číslicové zpracování biosignálů
 • Analýza distribuovaných mozkových elektromagnetických zdrojů

VP7 Klinický výzkum duševních poruch

Klinické centrum NUDZ (CLINIC)

Přehled pracovních skupin

 • Úzkostné poruchy: neurobiologie, diagnostika, terapie a péče
 • Psychotické poruchy: neurobiologie, diagnostika, terapie a péče
 • Kognitivní poruchy: neurobiologie, diagnostika, terapie a péče
 • Vývoj psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi
 • Afektivní poruchy: neurobiologie, diagnostika, terapie a péče

VP8 Translační neurovědy

Přehled pracovních skupin

 • Experimentální psychofarmakologie
 • Instrumentální analýza biologicky aktivních látek
 • Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu

Naše projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

Centrum transferu technologií NUDZ

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2016–2020

Pharma Brain

(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2018–2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Doba řešení: 2018–2020

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Doba řešení: 2018–2020

Technologická agentura ČR

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek

(TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Doba řešení: 2019–2021

ProgressBrain

Řešitel: Ing. Šimon Skovajsa, RNDr. Karel Valeš

Náš tým

RNDr. KAREL VALEŠ, PhD.

R&D, licencování a komercializace

Ing. ŠIMON SKOVAJSA

Strategie, financování a komercializace

MUDr. BARBORA KOHÚTOVÁ PhD.

Klinické studie a smluvní výzkum

Naši partneři

jaip
ila-logo-blue
iocb-tech-logo
Logo_unicoai_modra
cropped-Logo_CMYK-bez-textu-a-R-identifikace-webu-520px
oxandia-logo
CSY - _CSY logo with tagline on white_clear - cropped for invoice
Transfera_logo
sic_cz
ICC_logo
czecrin__zakladni-logo-1
Mindpax_logo

Máte zájem o technologie vyvíjené v Národním ústavu duševního zdraví?