nabídka technologií národního ústavu duševního zdraví

Kdo jsme a co děláme

Centrum Transferu technologií NUDZ vzniklo v roce 2017 v nově budovaném Národním ústavu duševního zdraví. Jeho hlavním cílem je akcelerace přenosu znalostí a VaV výsledků vznikajících v NUDZ do aplikační sféry. To je realizováno např. zajištěním vhodné ochrany duševního vlastnictví, volbou vhodné obchodní strategie – prodeje licencí k patentu či založením spin-off firmy. 

Centrum transferu technologií NUDZ v této oblasti poskytuje výzkumníkům expertní právní a komercializační pomoc, např. vyhledání vhodného investora či obchodního partnera se zájmem o licenci k technologii, vyjednání licenčních podmínek apod.

Služby pro vědce

CTT NUDZ nabízí své služby a spolupráci kterémukoliv pracovníkovi a studentům se zajímavým a inovativním nápadem nebo zájmem o poskytování odborných služeb včetně provádění klinického hodnocení. Evaluace VaV výsledků, ochrana IP, komercializace, projektová spolupráce a mnoho dalšího.

více o službách

Služby pro firmy

CTT NUDZ pro zájemce z průmyslového sektoru zprostředkovává řadu odborných služeb, které poskytujeme prostřednictvím našich expertů. Klinický výzkum a studie, preklinický a jiný smluvní výzkum, diagnostické, terapeutické a laboratorní služby, společné VaV projekty, komercializace a mnoho dalšího.

více o službách

Aktuálně pracujeme na projektech

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy

(TP01010062)
Hlavní příjemce: NUDZ

Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 14 970 000 Kč

Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.

Centrum transferu technologií NUDZ

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656)
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–30.4.2021
Rozpočet celkem: 16 140 904 Kč

Projekt si klade za cíl vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), projektu podpořeného z Operačního pogramu OP VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie.

Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)

(LM2018128)
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 24.8.2020–31.12.2022

CZECRIN představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network), zaměřené na podporu akademických klinických hodnocení na úrovni EU. Klíčovými oblastmi působnosti CZECRIN jsou regulační a znalostní podpora, včetně zabezpečení kvality v rámci akreditačních postupů a přípravy kompletní dokumentace pro IIT; aplikační klinická podpora zajišťující biometrii, monitoring, farmakovigilanci a systematický vzdělávací program komplexně pokrývající IIT; a výzkumná a vývojová činnost, včetně výroby nových léčivých přípravků pro moderní terapie (ATMP).

Technologie

CTT NUDZ zajišťuje a akceleruje přenos znalostí a VaV výsledků vyvinutých v NUDZ v oblasti neurověd a duševních onemocnění z akademického prostředí do praxe zdravotnických zařízení veřejného i soukromého sektoru, případně u dalších subjektů tzv. aplikační sféry, tj. zejména hi-tech, biotech, pharma, IT a jiných podnicích průmyslové sféry.

Technologie vyvíjené v NUDZ představují obvykle novelizované diagnosticko – terapeutické postupy, přístroje a nástroje, SW či např. certifikované a jiné metodiky v oblasti prevence a léčby nejzávažnějších duševních onemocnění typu deprese, OCD, schizofrenie, úzkosti, kognitivní poruchy a další. Novou technologií v našem výkladu představují také vylepšené či nové léčivo, existující léčivo pro novou a nepředpokládanou indikaci, inovativní potravinový doplněk, nový výrobní či diagnostický postup, nebo metoda, počítačový program.

Naši partneři

jaip
ila-logo-blue
iocb-tech-logo
Logo_unicoai_modra
cropped-Logo_CMYK-bez-textu-a-R-identifikace-webu-520px
oxandia-logo
CSY - _CSY logo with tagline on white_clear - cropped for invoice
Transfera_logo
sic_cz
ICC_logo
czecrin__zakladni-logo-1
Mindpax_logo